Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom


Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená ním zaplatená kúpna cena. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru.
Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
a) Najneskôr 14. deň po prevzatí tovaru musí byť predávajúcemu doručený prejav vôle o odstúpení od kúpnej zmluvy. Odošlite list (ideálne e-mailom) v nasledujúcom (alebo podobnom) znení: “Týmto  odstupujem od kúpnej zmluvy z dňa DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky na adresu (pokiaľ požadujete vrátenie peňazí na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Meno a priezvisko, adresa, dátum a podpis. 
b) Písomný prejav vôle o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť doručený predávajúcemu najneskôr 14. deň od prevzatia tovaru kupujúcim, a to buď poštou na adresu sídla predávajúceho: iSchweizer marketing s.r.o., Legionářů 4416/22, 695 01 Hodonín, Česká republika alebo e-mailom na adresu info@ischweizer.cz. Kópiu odstúpenia kupujúci pribalí k zásielke, v ktorej späť odosiela predávajúcemu tovar.
c) Tovar kupujúci zašle alebo osobne doručí späť na adresu zákazníckého centra predávajúceho: iSchweizer marketing s.r.o., Štefánikova 281/33, 695 01 Hodonín (sklad), Česká republika a na zásielke čitateľne vyznačí slovo „odstúpenie“.
d) Tovar, ktorý bude odoslaný späť predávajúcemu, zašle kupujúci pokiaľ možno v pôvodnom neporušenom obale. Tovar by nemal niesť známky použitia, musí býť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a pokiaľ možno s dokladom o kúpe (popr. kópiou). Neposielajte tovar na dobierku a doporučujeme Vám tovar poistiť.
e) Peniaze za tovar budú kupujúcemu vrátené zloženkou alebo prevodom na účet a to spravidla do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Najneskôr však do 30 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ náklady spojené s navrátením tovaru.
f) Ak bola znížená hodnota tovaru (došlo k čiastočnému spotrebovaniu alebo opotrebovaniu tovaru, tovar nie je kompletný alebo bol poškodený, bola spôsobená škoda), je kupujúci povinný preukázateľne chýbajúcu hodnotu nahradiť – v praxi sa tak deje formou zápočtu na predávajúcim vrátenej kúpnej cene, ktorá je teda kupujúcemu vyplatená v zníženej hodnote.
Odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa/predávajúceho
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavrenej so zákazníkom úplne, prípadne sčasti, ak tovar, který je predmetom plnenia podľa zmluvy sa už nevyrába, prípadne nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.