Impressum


Majiteľ týchto webových stránok, vydavateľ a správca ich obsahu:
iSchweizer marketing s.r.o.
so sídlom Legionářů 4416/22, Hodonín 695 01
IČO: 076 45 139,
zapísaná v obchodnom registri na Krajskom súde v Brne, sp. zn. C 109219 vedená na Krajskom súde v Brne
konajúci Luciou Soldánovou, konateľkou a Michalom Soldánom, konateľom
Tel.: +420 725 607 511
Email: info@ischweizer.cz
Autorské práva
© Copyright iSchweizer marketing s.r.o., 2020. Všetky práva vyhradené. Autorské práva príp. iné práva duševného vlastníctva k týmto webovým stránkam a k ich všetkému obsahu sú chránené. Ich porušenie môže založiť občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť rušiteľa týchto práv.
Zodpovednosť za obsah webových stránok
Tieto webové stránky boli vytvorené a sú spravované s maximálnou možnou mierou dôkladnosti, náležitej opatrnosti a potrebnej starostlivosti. Je nutné upozorniť, že prenos dát na internete nie je nikdy možné aj pri vynaložení všetkého úsilia stopercentne ochrániť pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Za bezchybnosť a nezávadnosť obsahu nemôže byť prevzatá záruka. Zodpovednosť za akúkoľvek škodu vzniknutú návštevníkovi alebo užívateľovi týchto webových stránok v súvislosti s návštevou alebo užívaním týchto webových stránok je vylúčená. Pokiaľ tieto webové stránky odkazujú na iné internetové stránky, či už formou odkazov, pododkazov alebo iných presmerovaní, nenesie spoločnosť iSchweizer marketing s.r.o. žiadnu zodpovednosť za obsah týchto iných internetových stránok alebo za škody vzniknuté v súvislosti s obsahom na týchto iných internetových stránkach.
Ochrana osobných údajov
Spoločnosť iSchweizer marketing s.r.o. ako prevádzkovateľ týchto webových stránok je registrovaným správcom osobných údajov a garantuje bezpečnosť osobných dát poskytnutých v rámci týchto webových stránok. Spravované osobné údaje sú dôverné, nie sú poskytované žiadnym tretím subjektom a sú zabezpečené proti zneužitiu. Spoločnosť iSchweizer marketing s.r.o. garantuje, že nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje osobné údaje žiadnej tretej strane. Ak objavíte na týchto webových stránkach akékoľvek nezrovnalosti, nejasnosti, pochybenia, apod., prosím, neváhajte nás bezodkladne kontaktovať!